Jakub Dzierżyński

Antoni Jakubowicz DzierżyńskiKonstancja Adamowicz

Józef Jan h. Sulima Dzierżyński

l i n k s
Children with:
Antonina Oziembłowska

Siblings:
Ignacy Jan Dzierżyński

Children:
Edmund Dzierżyński
Ryszard Edward Wincenty Dzierżyński
Onufry Antoni Modest Dzierżyński
Bernard Leonard Dzierżyński
Tomasz Justyn Dzierżyński
Antoni Mikołaj Dzierżyński
Anna Dzierżyńska
Felicjan Jan Dzierżyński
Józefat Dzierżyński
Leokadia Dzierżyńska
Róża Dzierżyńska
Józef Jan h. Sulima Dzierżyński
  • Born: 1788
  • Married to Antonina Oziembłowska
  • Died: 1854

    "Wywód familii urodzonych Dzierżyńskich herbu Sulima" dokumenty znajdują się w zbiorach Archiwum Narodowego Białorusi w Mińsku. (Jan Ciechanowicz w swoim herbarzu "Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego" -f.319, z. 2, nr 911, s. 1-309.).
    "Roku 1819, miesiąca Junii 18 dnia, przed nami Michałem Deszpot z Bratoszyna Zenowiczem, minskiey guberni szlachty marszałkiem, radca stanu, kawalerem Orderu Świętego Stanisława pierwszey klasy, oraz deputatami z powiatu guberniey minskiey do przyjmowania i decydowania wywodów szlacheckich obranemi złożony został wywód familii urodzonych Dzierżyńskich herbu Sulima (herbem tego tarcza wszerz na dwie części podzielona; na wierzchniej dzielnicy pół orla czarnego w żółtym polu z szkrzydlami rozciagnionemi, z pyskiem w lewa stronę tarczy obróconym; w spodniey zaś trzy kamienie w czerwonym polu; na hełmie z korony pół orla czarnego, takiego jak na tarczy). Na linii do wywodu podaney i przez nas, deputacya, w pokoleniach pięciu, a imionach siedmiu konotowaney od urodzonego Józefa, syna Antoniego Dzierżyńskiego podpisany, który domu swojego procedencyja przyniesionemi dowodami wsparta, przy wskazaniu za protoplastę urodzonego Mikołaja Dzierżyńskiego, pradziada swojego, w dawności przeszłego czasu następnie wyprowadzał. Ze urodzony Jakub z Mikołaja Dzierżyńskiego rodzący się powiatu slonimskiego w Księstwo Żmudzkie przybywszy a zaszczycając się kleynotem szlacheckim i używając tego stanu prerogatyw, z roznemi szlacheckiemi domami skoligaciwszy się, miał possessya ziemskie, jedna zastawna - folwark Kochaniszki od Iw Pana Wollowicza, marszałka Slonimskiego, druga zaś dziedziczna Spice w tymże Księstwie Żmudzkim, powiecie krozskim leżące; w ciągu tez swego pożycia z Barbara Talmontowna miedzy trzema synami, Wawrzyńcem, Rochem zostawił też i Antoniego, oyca dziś wywodzących się, który to Antoni Jakubowicz na mocy prawa naturalnego i dyspozycyow testamentowych przez oyca i matkę czynionych, miedzy swa bracia będąc wspólnym sukcesorem, nadto zajmując się po rożnych znakomitych domach obowiązkami stanowi szlacheckiemu wlasciwemi, połączony związkiem małżeńskim z Konstancya Adamowiczowna, dal życie synom dwom, Józefowi i Ignacemu. W dalszey kolei nieprzerwanego bytu w stanie szlacheckim urodzony Józef, mając in voto I . Pannę Antoninę Oziemblowska, dożył z nią potomków w dwóch synach, Wincentym i Onufrym, ku usprawiedliwieniu wyżej nadmienioney generacyi". Faktycznie ci dwaj synowie byli trzyimiennymi, pierwszy: Ryszard Edward Wincenty, drugi: Onufry Antoni Modest. Co biedniejsi Dzierżyńscy służyli za ekonomów w zamożnych domach Wankowiczow, Oskierkow i in. W końcu cytowanego dokumentu czytamy: "Deputacya Wywodowa Guberni Minskiey, to wszystko przeyrzawszy i rozważywszy, znajduje, ze antecessorowie dziś wywodzących się urodzonych Dzierżyńskich, używając podług praw krajowych dystynkcyi, prerogatyw i przywilejów stanu szlacheckiego, przy tym possydowali majętności ziemskie i wszelkiemi swobodami od panujących monarchów dozwolonemi szczycili się. Przeto my, marszałek stanu szlacheckiego guberni minskiey i deputaci z powiatów (...) familia urodzonych Dzierżyńskich, jako to dziś wywodzących się Józefa z synami Wincentym i Onufrym za rodowita szlachtę polska uznawszy, onych do księgi szlachty gubernialney minskiey części pierwszey wnosimy; a uskuteczniając wole prawa, patent na imię wywód podpisującego urodzonego Józefa, syna Antoniego, Dzierżyńskiego wydać determinujemy" (ANB, f. 319, z. 2, nr 911, s. 46-47). Ten Józef Dzierżyński był dziadkiem Feliksa.

  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE